بازی و سرگرمی
  • پسری تصمیم گرفت که غواصی کند. در اولین روز غواصی پسرک در زیر آب گیج شد و مسیرش را گم کرد. او در حالی که اکسیژن کافی برای جستجوی مسیر به سمت سطح آب را نداشت راهش را گم کرد اما بالاخره توانست به سطح آب برگردد. به نظر شما پ    ادامه ...
  • جای علامت سوآل چه عددی باید قرار بگیرد؟    ادامه ...
  • فردی یک مداد روی زمین قرار داد و از دیگران خواست تا از روی آن بپرند، ولی هیچ کس نتوانست این کار را انجام دهد. چگونه همچین چیزی ممکن است؟    ادامه ...
  • جای علامت سوآل چه عددی باید قرار بگیرد؟    ادامه ...