معما

فردی یک مداد روی زمین قرار داد و از دیگران خواست تا از روی آن بپرند، ولی هیچ کس نتوانست این کار را انجام دهد. چگونه همچین چیزی ممکن است؟

1399-12-04