حدس بزن

جای علامت سوآل چه عددی باید قرار بگیرد؟

1399-12-04