معما

پسری تصمیم گرفت که غواصی کند. در اولین روز غواصی پسرک در زیر آب گیج شد و مسیرش را گم کرد. او در حالی که اکسیژن کافی برای جستجوی مسیر به سمت سطح آب را نداشت راهش را گم کرد اما بالاخره توانست به سطح آب برگردد. به نظر شما پسر چگونه توانست به سطح آب برگردد؟

1399-12-04