زکات دانش، آموزش به کسانی که شایسته آنند و کوشش در عمل به آن است.امام علی(ع)
1399-12-01